Stipendium

Lunds Missionssällskap delar ut resestipendier till enskilda och grupper, projektbidrag och bidrag till studier, samt i särskilda fall bidrag till publicering. Samtliga bidrag skall i enlighet med LMS stadgar främja Guds rikes utbredning främst genom utbildning för tjänst i den världsvida kyrkan.

Läs Riktlinjer för Lunds Missionssällskap (LMS)

Stipendium

Bidrag kan sökas inom följande kategorier:

Enskild resa

Bidrag ges till enskilda sökande, främst ungdomar, som önskar göra en volontärinsats i en kyrka utanför Europa. Bidrag beviljas för resor som omfattar en period av minst en månad och som ingår i ett större och mer långsiktigt sammanhang, t.ex. församlingsutbyte eller egen utbildning.

En stipendiat skall vara väl förankrad i kyrkan och beredda att dela med sig av intryck och erfarenheter vid hemkomsten.

Gruppresa

Bidrag till gruppresor ges till resor som utgör en del av ett utbyte mellan församlingar eller kyrkligt anknutna grupper i Sverige och församlingar eller andra organisationer utomlands.

Medel ges företrädesvis till ungdomars deltagande i resor. En gruppresa ska vara förankrad i en församling eller organisation i Sverige, vara väl förberedd och innehålla ett fylligt program av betydelse för kyrkans missionsuppdrag.

Projekt

LMS ger efter ansökan stöd till större projekt. Stöd ges främst till

  • inledningsfasen av nya missionssatsningar
  • projekt som inte faller inom kyrkornas ordinarie verksamhet
  • projekt som visar på nya vägar i mötet mellan religiösa och kulturella traditioner
  • projekt som arbetar med i kyrkan förankrat freds- och försoningsarbete

Studier

LMS ger efter ansökan bidrag till utbildning för tjänst i den världsvida kyrkan. Bidrag ges främst till

  • studier vid någon av de utbildningsinstitutioner missionssällskapet stödjer inom ramen för LMS noder (f.n. LTS i Hong Kong, STI i Jerusalem, UWC i Kapstaden, Anafora i Egypten)
  • studier och forskning inom ramen för ämnet missionsvetenskap, i första hand vid Lunds Universitet
  • enskilda studenter främst från Afrika för studier i Sverige som utgör fortbildning för tjänst i kyrkan i hemlandet

Publicering

LMS kan även i begränsad omfattning ge bidrag till  publikationer. Detta gäller i första hand:

  • publikationer som är ett resultat av seminarieverksamhet där LMS varit medarrangör
  • publikationer som syftar till att sprida aktuell missions- och religionsteologi i vidare kretsar.

LMS ger inte bidrag till tryckning av vetenskapliga avhand­lingar eller annan missionsvetenskaplig litteratur vars målgrupp främst är forskare vid akademin.

Ansökan

Ansökan måste ske via hemsidans formulär och skickas in under en av årets fyra ansökningsperioder som är 15/1-15/2, 15/4-15/5, 15/7-15/8 samt 15/10-15/11. Den sökande får omedelbart besked att ansökan mottagits. Får du inget besked har ansökan inte registrerats. För sent inkomna ansökningar behandlas ej.

Beslut

Beslut tas av LMS arbetsutskott och styrelse inom en månad efter ansökningstidens utgång. Beslut meddelas så snart de tagits. Beslut motiveras i regel ej och kan inte överklagas.

Utbetalning

Beviljat bidrag utbetalas efter begäran på för detta ändamål avsett formulär. Bidrag utbetalas i anslutning till resans/projektets inledning.

Rapport

Efter att resa genomförts eller projekt avslutats skall en rapport skickas in via LMS hemsida. Rapporten kan efter redaktionellt arbete komma att publiceras efter överenskommelse med den sökande. Publicering arvoderas inte.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.