Riktlinjer för Lunds Missionssällskap (LMS)

Fastställda av styrelsen 2018-06-04

Enligt sina stadgar har LMS som uppgift att främja Guds rikes utbredning och att göra missionen känd och älskad. Sedan sällskapets bildande 1845 har LMS sett sin roll främst i att utbilda människor för tjänst och i att bidra till fördjupad reflektion över kyrkans och församligens missionsuppdrag.

Sällskapet fullgör denna uppgift genom att

 1. Ge ut sin tidskrift Uppdrag Mission
 2. Bidra till utbildning för tjänst i den världsvida kyrkan genom stipendier
 3. Stödja projekt som förnyar och förstärker kyrkans missionsuppdrag
 4. Anordna och stödja seminarier och andra former av utbildningstillfällen
 5. Ge bidrag till tryckning av mindre publikationer

Uppdrag Mission

 1. Tidskriften ges ut av LMS i samverkan med Svenska Kyrkans internationella arbete. Redaktör och redaktionsråd tillsättes av LMS styrelse. En ledamot tillsätts av Svenska Kyrkans internationella arbete.
 2. Tidskriften är en missionstidskrift vars uppgift är att med ekumenisk bredd informera om och inspirera till mission i hela den världsvida kyrkan och i alla världsdelar. Tidskriften skall aktivt värva medarbetare från olika kyrkor och världsdelar
 3. Tidskriften vänder sig till alla med intresse för mission och internationell diakoni, särskilt församlingar, präster, pastorer och andra församlingsanställda samt ombud för mission, internationellt bistånd, fred och miljö. En viktig målgrupp är också lärare, inte minst vid folkhögskolor och gymnasier.
 4. Tidskriften ges ut med fem nummer per år.

Resestipendier

LMS delar efter ansökan ut resestipendier i huvudsak enligt följande:

 1. Till stöd för svenska trossamfunds volontär- och utbytesprogram
 2. Till enskilda eller grupper av sökande, främst ungdomar
  Kriterierna för beviljande av stipendium är främst följande (alla kriterier måste inte samtidigt uppfyllas):

  1. resan skall innefatta studier eller arbete inom missionens område under en period av minst ett par månader, eller, om om den är kortare, ingå i en utbildning med förberedelser och efterarbete.
  2. resan skall ingå i ett större och mer långsiktigt sammanhang, t.ex. utbildning för tjänst i kyrkan.
  3. resan skall bidra till att knyta kontakter mellan kyrkan i Sverige och kyrkan på den plats dit resan går.
  4. stipendiaterna skall vara väl förankrade i kyrkan och beredda att dela med sig av intryck och erfarenheter vid hemkomsten.

Utbildningsstipendier

LMS ger efter ansökan i bidrag till utbildning för tjänst i den världsvida kyrkan. Bidrag ges främst till

 1. studier vid någon av de utbildningsinstitutioner missionssällskapet stödjer inom ramen för LMS noder (f.n. LTS i Hong Kong, STI i Jerusalem, UWC j Kapstaden, Anafora i Egypten)
 2. studier och forskning inom ramen för ämnet missionsvetenskap, i första hand vid Lunds Universitet
 3. enskilda studenter främst från Afrika för studier i Sverige som utgör fortbildning för tjänst i kyrkan i hemlandet

Projektstöd

LMS ger efter ansökan stöd till större projekt. Stöd ges främst till

 1. inledningsfasen av nya missionssatsningar
 2. projekt som inte faller inom kyrkornas ordinarie verksamhet
 3. projekt som visar på nya vägar i mötet mellan religiösa och kulturella traditioner
 4. projekt som arbetar med i kyrkan förankrat freds- och försoningsarbete

Seminarier

LMS har som uppgift att bidra till en kritisk reflektion över missionens teologi och praxis på akademisk nivå och till att information och kunskap sprids i kyrkorna, skolvärlden och bland allmänheten. Därför arrangerar missionssällskapet tillsammans med andra seminarier eller andra former av utbildningsinsatser om missionens teologi och praxis, religionsmöten m.m.. Exempel på sådana kan vara

 1. utbildningsdagar för lärare eller andra som har att hantera religionsmöten
 2. seminarier för reflektion över missionsteologi och aktuella missionstemata
 3. studiedagar för ungdomar i olika former av utbytesprojekt

LMS har inte personella resurser att stå för den praktiska handläggningen utan bidrar främst med ekonomiskt stöd och programformulering.

Publikationer

LMS kan även i begränsad omfattning ge bidrag till tryckning av publikationer om mission. Detta gäller i första hand:

 1. Publikationer som är ett resultat av seminarieverksamhet där LMS varit medarrangör
 2. Publikationer som syftar till att sprida aktuell missions- och religionsteologi i vidare kretsar.

LMS ger inte bidrag till tryckning av vetenskapliga avhandlingar eller annan missionsvetenskaplig litteratur vars målgrupp främst är forskare vid akademin.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.